آرشیو برچسب ها : شهيد مصطفي احمدي روشن

نهضت ایران اسـامی هنوز به سـال دوم نرسـیده بـود که ملت، هـم بـار تحریـم را روی دوش خـودش حس کرد، هـم بار جنگ ناخواسـته تحمیل شـده را، وقت، وقـت مقاومت بـود، اما نهفقط از نـوع نظامـیاش. بایـد کمـر همت میبسـتیم و بنـد تحریم را میگسسـتیم. ایسـتادیم. سـاده خوردیم و سـاده پوشـیدیم. به داشـتههایمان قانـع شـدیم. […]