جرقه اش از وقتی زده شـد که با هم رفتیم روسـیه؛ بازدید موشـکهای فوق پیشـرفته روسی.

گفتیم »فناوری موشـک هایتان را میخواهیم.

« خندیدنـد. گفتنـد »امـکان نـداره.

« گفت »ندیـد، خودمـون عینش رو میسـازیم.

« باز هـم خندیدند، بلندتـر از دفعه قبل.برگشـتیم ایـران.

همـه زورمـان را زدیـم، نتوانسـتیم نمونـ هاش را بسـازیم.

حسـن رفت مشهد. سـه روز متوسـل شـد به امام رضا(ع).

وقتی برگشـت، حلقـه مفقـوده را پیدا کرده بود. دسـت به کار شـدیم. سـاختیمش، خیلـی بهتـر و پیشـرفته تر از مدل روسـی.

 

منبع : کتاب خاکریز اقدام و عمل

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *